Privacy Policy

Stichting Dierenambulance de Wijs verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. Wij vinden uw privacy zeer belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Lees hieronder wat u precies van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die door donateurs, relaties en deelnemers verstrekt zijn aan Stichting Dierenambulance de Wijs

Stichting Dierenambulance de Wijs

Bezoekadres
Zinkwerf 39, 2544 EC Den Haag

Gegevens

Stichting Dierenambulance de Wijs streeft naar een wereld waarin dierenleed niet meer voorkomt waarin ieder dier het recht heeft op een veilig en dierwaardig bestaan. Via acties en campagnes roepen wij mensen op om hieraan mee te werken. Het werk van Stichting Dierenambulance de Wijs , wordt gefinancierd door donateurs en door giften van een ieder die Stichting Dierenambulance de Wijs een warm hart toedraagt. Wij verzamelen persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en leeftijd) om u te informeren over onze acties en campagnes en voor marketingdoeleinden, zoals een gift- of upgradingsverzoek. Wij houden een donateurs- en relatieadministratie bij, waarin onder andere persoonsgegevens van donateurs en relaties worden vastgelegd. Een relatie is een persoon die bekend is bij Stichting Dierenambulance de Wijs (bijvoorbeeld door deelname aan een campagne, een nieuwsbriefabonnement of informatieaanvraag), maar geen donateur is.

Doelen

Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt via onze websites wanneer u zich aanmeldt voor onze e-mailnieuwsbrief, wanneer u een petitieformulier of een vermistformulier invult, een actie aanmaakt of eraan deelneemt, u zich aanmeldt als donateur of wanneer u een bestelling doet via onze webshop. Stichting Dierenambulance de Wijs kan in sommige gevallen gebruik maken van diensten van derden om gegevens te valideren of te aan te vullen als deze incompleet zijn, bijvoorbeeld na een verhuizing. Stichting Dierenambulance de Wijs verwerkt deze persoonsgegevens voor haar donateurs- en relatieadministratie, fondsenwervende programma’s en om te informeren over acties en campagnes. Financiële data en gegevens met betrekking tot een transactie, gift, donatie, aankoop of betaling, worden door Stichting Dierenambulance de Wijs verzameld om uitvoering te geven aan de overeenkomst (donatie, lidmaatschap of aankoop in de webshop).

Contact met donateurs en relaties

E-mail
Wanneer u donateur bent van Stichting Dierenambulance de Wijs of aangegeven hebt per e-mail op de hoogte te willen worden gehouden van ons nieuws, word u per e-mail geïnformeerd over ons werk en resultaten en kunnen we vragen incidenteel om een (extra) bijdrage.

Wilt u geen e-mail meer ontvangen, dan kun u op elk moment afmelden voor deze e-mails via de afmeldmogelijkheid in elke email die u van ons ontvangt. Het doorvoeren uw afmelding kost een paar dagen tijd. Het zou dus kunnen zijn dat u na uw afmelding toch nog een nieuwsbrief van ons ontvangt omdat de afmelding nog niet in alle systemen is doorgevoerd.

Direct mail
Stichting Dierenambulance de Wijs verstuurt post om donateurs en relaties te informeren over haar werkzaamheden en om u op de hoogte te houden van onze acties en voor incidentele verzoeken om een bijdrage. Als u hebt aangegeven geen email te willen ontvangen van Stichting Dierenambulance de Wijs dan verwerken we dit in onze administratie en benaderen wij u niet meer met direct mail. U kunt dit aangeven via contactgegevens.

Social media

Stichting Dierenambulance de Wijs is actief op verschillende sociale media-kanalen. We gebruiken Linkedin, Twitter, Facebook en Instagram.

Hoe beveiligt Stichting Dierenambulance de Wijs gegevens?

Voor de bescherming van uw persoonsgegevens heeft Stichting Dierenambulance de Wijs fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen. Dierenambulance de Wijs maakt gebruik van een beveiligde server die uitsluitend toegankelijk is voor personen die daartoe bevoegd zijn. Eventuele gegevens die u op onze online formulieren invult worden encrypted verzonden.Stichting Dierenambulance de Wijs schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van hun diensten Persoonsgegevens verwerken, doen zij in hoedanigheid van verwerker. Al onze verwerkers worden verplicht om uw Persoonsgegevens te beschermen. Met al onze verwerkers sluiten wij overeenkomsten waarin wij dit expliciet opnemen.

Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de bovengenoemde doeleinden.

Rechten

Via onze Centrale 0900-4035009 (alleen tijdens kantooruren) of  info@dierenambulancedewijs.nl kunt u ons laten weten wanneer u uw gegevens wilt inzien, rectificeren of verwijderen of wanneer u bezwaar wilt maken tegen gegevensverwerkingen door Stichting Dierenambulance de Wijs . Ook kunt u via onze centrale uw toestemming voor gegevensverwerkingen intrekken. Daarnaast kunt u indien u dit wenst kunt u eveneens uw contact-, adres en bankgegevens van ons in een leesbaar formaat krijgen, bijvoorbeeld omdat u deze wilt doorgeven aan een andere instantie. Eventuele klachten over de verwerking van uw gegevens door Stichting Dierenambulance de Wijs kunt u indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen over het privacy statement van Stichting Dierenambulance de Wijs , dan kunt u deze per brief sturen aan Stichting Dierenambulance de Wijs Zinkwerf 39 2544 EC Den Haag, of per email naar info@dierenambulancedewijs.nl U kunt ook telefonisch met ons contact opnemen 0900-4035009

Wijzigingen privacy statement

Stichting Dierenambulance de Wijs behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Stichting Dierenambulance de Wijs adviseert u regelmatig het privacy statement te bekijken om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Januari 2024 © Copyright Stichting Dierenambulance de Wijs

RSS
WhatsApp